*lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e* 2005

jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k ¼lwMk½] m0iz0 ds iz'kklfud foHkkx uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Zdze foHkkx] m0iz0 'kklu eas ukfer tulwpuk vf/kdkjh@izFke vihyh; vf/kdkjh lEcU/kh fooj.k fuEuor~ gS%&tulwpuk vf/kdkjh uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Zdze foHkkx] m0iz0 'kkluA
  Jh dey fd'kksj xqIrk
vuq lfpo
dk;kZy;&d{kla[;k&304---] r`rh; ry]fodkl Hkou tuiFk]m00 lfpoky; y[ku
nwjHkk"k&9454413480


vihyh; vf/kdkjh uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Zdze foHkkx] m0iz0 'kkluA
 

Jh Jh dk'k flag
lfpo
dk;kZy;&
834 ckiw Hkou] y[kuÅA
nwjHkk"k&2237067]9454412069