Important Notices For DUDA

। वर्ष 2015 में निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशविगत वर्षों मे निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशवित्तीय स्वीकृतियांसूडा द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

वर्ष 2016-17 से पूर्व के महत्वपूर्ण आदेश

fnukd vkns'k la[;k fo"k;
31 ekpZ 2016 278@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-esjB foRrh; okZ 2015&16 esa nhun;ky vUR;ksn; ;kstuk (DAY)- jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsU dh LFkkiuk gsrq Lohr ds lEcU/k esaA
31 ekpZ 2016 278@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-'kkgtgkiqj foRrh; okZ 2015&16 esa nhun;ky vUR;ksn; ;kstuk (DAY)- jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsU dh LFkkiuk gsrq Lohr ds lEcU/k esaA
31 ekpZ 2016 279@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-lqyrkuiqj foRrh; okZ 2015&16 esa nhun;ky vUR;ksn; ;kstuk (DAY)- jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsU dh LFkkiuk gsrq Lohr ds lEcU/k esaA
31 ekpZ 2016 752@69&1&2016&14@(85)/2015 uxj fodkl foHkkx@uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Ze foHkkx ds vUrxZr fodkl gsrq vkoafVr /kujkf'k ls djk;s x;s dk;ksaZ es f'kykys[k@iV~fVdk yxk;s tkus ds lEcU/k esaA
30 ekpZ 2016 275@241@NULM@rhu@2001/(SUH) jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vi?kVd 'kgjh cs?kjks gsrq vkJ; ;kstuk ds vUrxZr ifj;kstuk ds laca/k es A
21 ekpZ 2016 162@216@623@69&1&2016&14@(139)/2015 TC /kkuea=h vkokl ;kstuk&lcds fy;s vkokl 'kgjhfe'ku dk f;kUo;u A
31 ekpZ 2016 276@241@NULM@rhu@2001/(CB&TI) NULM ds vUrxZr 'kgjh fe'ku izcU/kdska ,oa lkeqnkf;d vk;kstdksa ds okLrfod ;k=k Hkqxrku ds laca/k esaA
22 ekpZ 2016 263@241@NULM@rhu@2001/(RO-III) bEiSuYM lanHkZ laLFkkvksa dks ,l0,p0th0 xBu gsrq vkoafVr y{;ksa dh izxfr ds laca/k esaA
28 ekpZ 2016 270@241@NULM@rhu@2001/(SEP)-TC jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr efgyk Lo;a lgk;rk lewgksa (SHG) ds cSadksa }kjk [kkrs [kksyus ds laca/k esa lg;ksx u fd;s tkus ds laca/k esaA
22 ekpZ 2016 268@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-lhrkiqj foRrh; o"kZ 2015&16 esa jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 ekpZ 2016 267@241@NULM@rhu@2001/(SD&ID)-CLC-vkxjk foRrh; o"kZ 2015&16 esa jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 ekpZ 2016 266@241@NULM@rhu@2001/(SMD&ID)-CLC-fetkZiqj foRrh; o"kZ 2015&16 esa jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 ekpZ 2016 260@241@NULM@rhu@2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II EST&P TN ds vUrxZr izf'k{k.k cSpksa dk SULM ,oa RDAT dkuiqj dks miyC/k djk;s tkus ds laca/k esaA
22 ekpZ 2016 261@241@NULM@rhu@2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II EST&P ds vUrxZr MIS ij izf'k{k.kkfFkZ;ksa ds cSp dks Dykst djus ds laca/k esaA
14 ekpZ 2016 238@241@NULM@rhu@2001(SEP)TC SEP ds vUrxZr cSadksa ds }kjk _.k vkosnuksa dk le; ij fuiVku ,oa SLBC ,oa DCC cSBdksa esa izxfr ds vuqJo.k ds laca/k esaA
17 ekpZ 2016 251@241@NULM@rhu@2001 jk"Vh; kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr MIS SYSTEM ij 31 ekpZ] 2016 rd leLr QhfMax iw.kZ fd;s tkus ds laca/k esaA
16 ekpZ 2016 243@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- cLrh foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
16 ekpZ 2016 244@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- vEcsMdj uxj foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
16 ekpZ 2016 245@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- tkSuiqj foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
16 ekpZ 2016 246@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- f'kdksgkckn foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh f'kdksgkckn esa LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
16 ekpZ 2016 247@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- lgkjuiqj foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
15 ekpZ 2016 242@241@,u;w,y,e@rhu@2001(CB&T) NULM ds vUrxZr mi;ksxkFkZ QuhZpj ,oa dEI;wVj dh miyC/k djk;h x;h /kujkf'k ds laca/k esaA
15 ekpZ 2016 4729@59@iUnzg@IHSDP/BSUP/ ljs0&XII/2015-16 ch0,l0;w0ih@vkbZ0,p0,l0ih0 ;kstukUrxZRk ifj;kstukokj ykHkkfFkZ;ksa dh oxZokj vkoaVu dh lwpuk miyC/k djkus ds lEcU/k esaA  ¼tuin&lgkjuiqj]'kkeyh]eqjknkckn] jkeiqj]vejksgk]ckxir]xkSrecq) uxj] xkft;kckn ],Vk]eSuiqjh]cjsyh] ihyhHkhr]cnk;wa] vyhx<+]cqyUnj'kgj] bVkok½
15 ekpZ 2016 4729@59@iUnzg@IHSDP/BSUP/ ljs0&XII/2015-16 ch0,l0;w0ih@vkbZ0,p0,l0ih0 ;kstukUrxZRk ifj;kstukokj ykHkkfFkZ;ksa dh oxZokj vkoaVu dh lwpuk miyC/k djkus ds lEcU/k esaA¼tuin& y[kheiqj] lhrkiqj] jk;cjsyh] Q:[kkZckn]vkSjs;k] dkuiqj nsgkr] tkykSu] >kalh ] yfyriqj] gehjiqj] egksck] ckank] fp=dwV]izrkix<+]dkS'kkEch] ckjkcadh] QStkckn ½ 
15 ekpZ 2016 4729@59@iUnzg@IHSDP/BSUP/ ljs0&XII/2015-16 ch0,l0;w0ih@vkbZ0,p0,l0ih0 ;kstukUrxZRk ifj;kstukokj ykHkkfFkZ;ksa dh oxZokj vkoaVu dh lwpuk miyC/k djkus ds lEcU/k esaA ¼tuin&lqYrkuiqj]vesBh]egkjktxat] xksj[kiqj]dq'khuxj] nsofj;k] vktex<+ ] eÅ] cfy;k ] xkthiqj]fetkZiqj]lksuHknz ½
15 ekpZ 2016 4729@59@iUnzg@IHSDP/BSUP/ ljs0&XII/2015-16 ch0,l0;w0ih@vkbZ0,p0,l0ih0 ;kstukUrxZRk ifj;kstukokj ykHkkfFkZ;ksa dh oxZokj vkoaVu dh lwpuk miyC/k djkus ds lEcU/k esaA¼tuin&esjB] eFkqjk] y[kuÅ]dkuiqj uxj ] bykgkckn] vkxjk] cukjl ½
15 ekpZ 2016   ch0,l0;w0ih@vkbZ0,p0,l0ih0 ;kstukUrxZRk ykHkkfFkZ;ksa dh oxZokj vkoaVu dh lwpuk gsrq izk:iA   
11 ekpZ 2016 236@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-tkykSu foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz ¼lh0,y0lh0½ dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
11 ekpZ 2016 235@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-yksuh ¼xkft;kckn½ foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
11 ekpZ 2016 234@241@NULM@rhu@2001@(SM&ID)-CLC-vejksgk foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku** ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz ¼lh0,y0lh0½ dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA   
10 ekpZ 2016 231@241@NULM@rhu@2001@EST&P(SDI)AB-VOL-II EST&P ds vUrxZr RDAT dkuiqj }kjk VsfLVax lsUVj vuqeksnu ds laca/k esaA
4 ekpZ 2016 220@241@NULM@rhu@2001(SUH) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; ;kstuk,l0;w0,p0 ds laca/k esaA
4 ekpZ 2016 128@241@NULM@rhu@2001(CB&T)TC NULM fe'ku ds vUrxZr okg; laLFkk ds ek/;e ls miyC/k djk;s x;s rduhdh fokskK dh lsok;sa ysus ds laca/k esaA
4 ekpZ 2016 127@241@NULM@rhu@2001()TC NULM ds vUrxZr MwMk }kjk kgjokj@cSadokj izsfkr yfEcr vkosnu i=ksa dh fLFkfr ,oa muds fuLrkj.k ds laca/k esaA
2 Qjojh 2016 127@241@NULM@rhu@2001(EST&P) EST&P ds vUrxZr /kujkfk okilh ds laca/k esaA
1 ekpZ 2016 201@241@NULM@rhu@2001(EST&P(SDI)AB EST&P ds vUrxZr izfk{k.kkfFkZ;ksa dh vlslesaVkhV ,oa fjtYV khV ij ABN ds lkFk TN ,oa kgj dk uke vafdr fd;s tkus ds laca/k esaA
1 ekpZ 2016 200@241@NULM@rhu@2001/(EST&P) NULM ds MIS ds ikloMZ ds laca/k esaA
3 ekpZ 2016 208@241@NULM@rhu@2001/(NSDC) EST&P ds vUrxZr NSDC ikVZuj laLFkkvksa gsrq lakksf/kr dk;kZnsk A
25 Qjojh 2016 185@241@NULM@rhu@2001/(SM&ID)-CLC-nsofj;k fokh; o"kZ 2015&16 esa jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsU dh LFkkiuk gsrq Lohr ds lEcU/k esaA
25 Qjojh 2016 189@241@NULM@rhu@2001/(ES&P) NULM ds a?kVd bZ0,l0Vh0,.M ih0 ds vUrxZr fofuekZ.k {ks= (Construction Sector) esa dkSky izfk{k.k iznku fd;s tkus dh izkFkfedrk ds laca/k esaA
25 Qjojh 2016 179@241@NULM@rhu@2001/(RO-III) NULM ds mi?kVd SM&ID ds vUrxZr bEiSuYM lanHkZ laLFkkvksa ds izfrfuf/k;ksa ,oa lEcfU/kr kgj feku izcU/kd MwMk ds lkFk Lo;a lgk;rk lewgksa ds xBu dh fe'ku funs'kd@funs'kd lwMk v/;{krk esa fnukad 17 Qjojh] 2016 dks vk;ksftr leh{kk cSBd dk dk;Zo`RrA
25 Qjojh 2016 181@241@NULM@rhu@2001/(RO-III) bEiSuYM lanHkZ laLFkkvksa ds Lo;a lgk;rk lewg xBu vkfn ds dk;kZnsk fujLr@y{;ksa dh dVkSrh ds laca/k esaA
25 Qjojh 2016 182@241@NULM@rhu@2001/(RO-III) bEiSuYM lanHkZ laLFkkvksa dks Lo;a lgk;rk lewg xBu vkfn gsrq vfrfjDr kgjksa ds dk;kZnsk ds laca/k esaA (182)
25 Qjojh 2016 183@241@NULM@rhu@2015/(SMID-RO-EMP) bEiSuYM fjlkslZ vkWxzukbtskuu (NABARD & UPBSN Support Organisation) dks NULM ds ?kVd SM&ID ds vUrxZr fuxZr dk;kZnskA (183)
25 Qjojh 2016 184@241@NULM@rhu@2015/(SMID-RO-EMP) Work Order for SHG Formation to Ghazipur, Gonda & Mainpuri (New Emp. RO)
25 Qjojh 2016 180@241@NULM@rhu@2015/(SMID-RO-EMP) Empanelment of Resource Organisation under SM&ID of NULM.
24 uoEcj 2015 3281@241@NULM@rhu@2001/(SMID) jk"Vh; 'kgjh vkftfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr bEiSuYM lUnHkZ laLFkkvksa }kjk xfBr Lo;a lgk;rk lewgksa ds f'k{k.k gsrq ekMy #ijs[kk ds lEcU/k esaA
26 Qjojh 2016 4432@76@,d@ABMBVY/2015-16 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; cfLr;ksa esa b.Vjykfdax jksM o ukyh] ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kk ;kstukUrxZr Lohr fofHkUu ifj;kstukvksa gsrq f}rh; fd'r dh ekax fd;s tkus ds lEcU/k esaA
24 Qjojh 2016 4394@04@lkr@fj-;ks-@2014-15-III jkT; ljdkj dh 'kh"kZ kFkfedrk esa 'kkfey eksVj@cSVjh pkfyr bZ&fjD'kk ;kstuk ds vUrxZr ik= p;fur leLr bZ&fjD'kk pkydksa dks vksuj Mkboj Js.kh ds v/khu FkMZ ikVhZ chek ykHk ls vkPNkfnr fd, tkus ds lEcU/k esaA
24 Qjojh 2016 4394@04@lkr@fj-;ks-@2014-15-III jkT; ljdkj dh 'kh"kZ kFkfedrk esa 'kkfey eksVj@cSVjh pkfyr bZ&fjD'kk ;kstuk ds vUrxZr ik= p;fur leLr bZ&fjD'kk pkydksa dks vksuj Mkboj Js.kh ds v/khu FkMZ ikVhZ chek ykHk ls vkPNkfnr fd, tkus ds lEcU/k esaA
19 Qjojh 2016 235(I)@69&1&2016&14@(31-12)-TC ns'k ds 'kgjh {ks=ksa esa eksVj@cVjh pfyr fjD'kk ;kstuk ds vUrxZr ekuo pfyr fjD'kk ds iathdj.k gsrq l?ku vfHk;ku pyk;k tkuk A
16 Qjojh 2016 168@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds mi?kVd {kerk lao/kZu ,oa f'k{k.k ds vUrxZr ok laLFkk ds ek/;e ls fu;q fd;s x;s rduhdh fo'ks"kX;ksa ,oa uo fu;q ifj;kstuk vf/kdkfj;ksa ds vkoklh; f'k{k.k dk;Ze fnukad 23] 24 ,oa 25 Qjojh 2016 dks kr% 11%00 cts ls frHkkfxrk ds lEcU/k esaA
16 Qjojh 2016 27@2016@176@69&1&16&14@(9)2016 fokh; o"kZ 2015&16 es vk;kstukxr i{k esa 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; cfLr;ksa esa b.Vjyfdax] ukyh fuekZ.k] ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kkvksa dh LFkkiuk ;kstukUrxZr vuqnku la[;k&37 es iqufoZfu;ksx ds ek/;e ls /kujkf'k dh O;oLFkk ds lEcU/k esaA
16 Qjojh 2016 162@241@NULM@rhu@2001(RO-III) Additional SHG Formation Target to Mathura.
16 Qjojh 2016 161@241@NULM@rhu@2001(RO-III) Additional SHG Formation Target  to Dadri- Gautambuddh Nagar.
16 Qjojh 2016 160@241@NULM@rhu@2001(RO-III) Work order for SHG etc. formation under SM&ID of NULM for Kannauj.
16 Qjojh 2016 159@241@NULM@rhu@2001(RO-III) Work order for SHG etc. formation under SM&ID of NULM for Lucknow.
16 Qjojh 2016 136@241@NULM@rhu@2014(EST&P)-TC CLC under SM&ID IInd Instalment release to Kanpur Nagar.
16 Qjojh 2016 4329@110@rhu@97/Voll-II fnukad 10 o 11 Qjojh 2016 dks funs'kd jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk m00 dh v/;{krk es lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk dk;Zo`k A
16 Qjojh 2016 158@241@NULM@rhu@2014(EST&P)-TC dk;kZy; Kki
12 Qjojh 2016 149@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC NULM ds vUrxZr vkVlksflZax ,tsUlh ds ek/;e ls 'kgj feku izcU/kdksa dh fu;qfDr ds laca/k esaA
10 Qjojh 2016 144@241@NULM@rhu@2001(RO-III) Empanelled Resource Organisations and City Mission Managers Review Meeting on 17-02-2016 at Lucknow.
09 Qjojh 2016 142@241@NULM@rhu@2001EST&P(SDI)AB-Vol-II EST&P ds vUrxZr RDAT dkuiqj }kjk vuqeksfnr VsfLVax lsUVjksa dh izFke lwph ds laca/k esaA
09 Qjojh 2016 138@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC-II NULM ds vUrxZr flVh feku eSustj dh lgHkkfxrk ds laca/k esaA
01 Qjojh 2016 123@241@NULM@rhu@2001EST&P(SDI)AB-Vol-II EST&P ds vUrxZr izf’k{k.kkfFkZ;ksa ds vlslesaV gsrq U;wure izfr’krrk ds laca/k esaA
01 Qjojh 2016 0124@241@NULM@rhu@2014(NSDC) NSDC izf’k{k.k ds vUrxZr fjVsy fLdy lsDVj dks B Js.kh ls A Js.kh esa ifjorZu ds laca/k esaA
22 tuojh 2016 106@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- ckjkcadh foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk feku^^ ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 tuojh 2016 105@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- gjnksbZ foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk feku^^ ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 tuojh 2016 104@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- eSuiqjh foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk feku^^ ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 tuojh 2016 103@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- y[kheiqj [khjh foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk feku^^ ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 tuojh 2016 102@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLC- eqt¶Qjuxj foRrh; o"kZ 2015&16 esa ^^jk"Vh; 'kgjh vkthfodk feku^^ ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
22 tuojh 2016 095@241@NULM@rhu@2015/(SM&ID-RO-EMP) bEiSuYM fjlkslZ vkWxzukbtskuu (NABARD & UPBSN Support Organisation) dks NULM ds ?kVd SM&ID ds vUrxZr fuxZr dk;kZnskA
22 tuojh 2016 094@241@NULM@rhu@2015/(SM&ID-RO-EMP) Empanelment of Resource Organisation under SM&ID of NULM (NABARD & UPBSN Support Organisation)
22 tuojh 2016 093@241@NULM@rhu@2001/(EST&P)Vol-II EST&Pds vUrxZr izfk{k.kkfFkZ;ksa ds lsok;kstu gsrq j.kuhfr ds laca/k esaA
20 tuojh 2016 089@241@NULM@rhu@2014/(NSDC) NSDCikVZuj laLFkkvksa gsrq “kgjokj la”kksf/kr dk;kZns”k fnukad 21-01-2016
20 tuojh 2016 088@241@NULM@rhu@2016/(UC) NULM ds vUrxZr leLr ?kVdksa esa O;; dh x;h /kujkfk ds mi;ksfxrk izek.k i= miyC/k djkus ds laca/k esaA
20 tuojh 2016 086@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) NULM ds vUrxZr mi;ksxkFkZ QuhZpj ,oa dEI;wVj dh miyC/krk ds laca/k esaA
20 tuojh 2016 3851@110@rhu@97/Vol-II fnukad 14 tuojh] 2016 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k ¼lwMk½] m0iz0 dh v/;{krk esa lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk dk;Zo`RRkA
20 tuojh 2016 083@241@NULM@rhu@2014/(EST&P) EST&P ds vUrxZr fnukad 27-01-2016 ,oa 28-01-2016 dks CMM ,oa STP gsrq vk;ksftr dk;Zkkyk ds laca/k esA
18 tuojh 2016 080@241@NULM@rhu@2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II EST&P ds vUrxZr izfk{k.kkfFkZ;ksa ds vlslesaV gsrq RDAT dkuiqj dks i= izsk.k ds fooj.k ds laca/k esa A
11 tuojh 2016 69@241@NULM@rhu@2001(SEP) SEP ds vUrxZr lewg esa _.k gsrq lewg lnL;ksa ds laca/k esaA
11 tuojh 2016 68@241@NULM@rhu@2001(SEP) SEP ds vUrxZr kgjksa esa cSadokj vkoafVr y{;ksa dh lwpuk rRdky miyC/k djk;s tkus ds laca/k esaA
07 tuojh 2016 066@241@NULM@rhu@(SM&ID-CDS-RO) NULM ds mi?kVd (SM&ID) ds vUrxZr Lo;a lgk;rk lewgksa ,oa QsMjsku ds xBu esa iwoZ esa xfBr lkeqnkf;d fodkl lfefr;ksa dk lanHkZ laLFkk ds :i esa lg;ksx fy, tkus ds lEcU/k esaA
06 tuojh 2016 3709@04@lkr@fj0;ks0@2014&15&III jkT; ljdkj dh loksZPp kFkfedrk es lkfey futh LokfeRo ik= fjD'kk pkydksa dks eksVj@cSVjh pfyr fjD'kk eqr nku fd;s tkus dh ;kstuk ds vUrxZr ek0 eq[;ea=h th@uxj fodkl ea=h th ds dj deyksa ls fnukad 14 tuojh 2016 dks bZ&fjD'kk forj.k fd;s tkus lEcU/kh vk;kstu esa mifLFkfr lqfuf'pr fd;s tkus ds lEcU/k esa A
06 tuojh 2016 3707@110@rhu@97&IV MwMk@lwMk }kjk lapkfyr leLr ;kstukvksa dh leh{kk cSBd fnukad 14-01-2016 dks vk;ksftr fd;s tkus ds lacU/k esa A
31 fnlEcj 2015 61@241@,u;w,y,e@rhu@2015&SM&ID-RO EMP) jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr lanHkZ laLFkk ds :i esa bEiSuYM fd;s tkus gsrq i=kad&043@241@,u;w,y,e@rhu@2015&(SM&ID-RO EMP) fnukad&22-12-2015 ds }kjk ekaxs x;s izLrko dh frfFk c<+k;s tkus ds lEcU/k esaA
31 fnlEcj 2015 58@241@,u0;w0,y0,e0@rhu@2001 &(EST&P) Vol-II (EST&P)ds vUrxZr STP ¼laLFkkvksa½ dks y{; vkoaVu ds laca/k esaA

29 fnlEcj 2015 3437@110@rhu@97&VII fnukad 17 o 18 fnlEcj] 2015 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k ¼lwMk½] m0iz0 dh v/;{krk esa lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk dk;Zo`RRkA
28 fnlEcj 2015 052@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-II (NULM)jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr lewgksa dks fjokfYoax Q.M voeqDr fd;s tkus ,oa vU; mi?kVdksa esa izxfr ds lEcU/k esaA
22 fnlEcj 2015 043@241@NULM@rhu@2001(SM&ID-RO EMP) (NULM)jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr lUnHkZ laLFkk ds :i esa bEiSuYM fd;s tkus gsrq izLrko vkea=.k ds lEcU/k esaA
22 fnlEcj 2015 045@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) (NULM) jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr foRrh; o"kZ 2015&16 gsrq fofHkUu xfrfof/k;ksa gsrq y{; fu/kkZj.k djus ds lEcU/k esaA
22 fnlEcj 2015 044@241@NULM@rhu@2001(SM&ID)-CLCI&'keyh (NULM) foRRkh; o"kZ 2014&15 esa jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esaA
21 fnlEcj 2015 041@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC-II (NULM) ds vUrxZr rSukr 'kgj fe'ku izcU/kdksa dh mi?kVdksa ds dk;ksZa esa lgHkkfxrk ds laca/k esaA
21 fnlEcj 2015 040@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC-III (NULM) ds vUrxZr vkVlksflZax ,tsUlh ds ek/;e ls ku izcU/kdksa dh fu;qfDr ds laca/k esaA
19 fnlEcj 2015 038@241@NULM@rhu@2001(EST&P)TC- 3 (NULM) vUrxZr MIS flLVe ij ?kVdokj vkWu ykbZu QhfMax ds laca/k esaA
19 fnlEcj 2015 039@241@NULM@rhu@2001(MIS) (NULM) vUrxZr MIS flLVe ij ?kVdokj vkWuykbZu QhfMax ds laca/k esaA
17 fnlEcj 2015 031@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) &JkoLrh (NULM) foRRkh; o"kZ 2014&15 jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZRk 'kgjh vkthfodk dsUnz dh LFkkiuk gsrq Lohd`r ds lEcU/k esa A
19 fnlEcj 2015 01 EST&P ds vUrxZr izf'k{k.kkFkhZ ds vlsLesUV gsrq ekWMy isij
15 fnlEcj 2015 031@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC ¼NULM ½ vUrxZr lHkh ?kVdksa ds f;kUo;u gsrq /kujkf'k dks voeqDr djus ds fy, PFMS flLVe ds mi;ksx djus ds laca/k esaA
11 fnlEcj 2015 030@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC ¼NULM ½ dh izxfr leh{kk gsrq jkT; Lrjh; ukfer vf/kdkjh ds lEcU/k esa dk;kZy; Kki
11 fnlEcj 2015 029@241@NULM@rhu@2001EST&P-(SDI)-AB vlsflax ckWMhl dks Hkqxrku ,oa vU; lg;ksx miyC/k djkus ds laca/k esaA
11 fnlEcj 2015 028@241@NULM@rhu@2001(EST&P) Vol-III ¼NULM ½ ds ?kVd dkSky izfk{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e lsjkstxkj bZ0,l0Vh0,.M ih0ds vUrxZr dkSky izfk{k.k iznkrkvksa dks fd;s x;s Hkqxrku dh lwpuk fu/kkZfjr izi= esa miyC/k djkus ds laca/k esaA
11 fnlEcj 2015 027@241@NULM@rhu@2001(SEP) ¼EST&P ½ ds vUrxZr izfk{k.kkfFkZ;ksa dh ¼MIS ½ ij fu;fer mifLFkfr ds laca/k esaA
11 fnlEcj 2015 022@241@NULM@rhu@2001(SEP) Lo&jkstxkj dk;Zdze¼CLC ½ dh izxfr esa rhozrk ykus ds laca/k esaA
10 fnlEcj 2015 017@241@NULM@rhu@2001(CB&T)-TC jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgj fe'ku cU/kdksa ds okLrfod ;k=k Hkqxrku ds laca/k esaA
10 fnlEcj 2015 3437@110@rhu@97(VI) fnukad 17 ,oa 18 fnlEcj 2015 izkr% 10%30 cts jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk lHkkxkj esa vk;ksftr ekfld leh{kk cSBd ds lEcU/k esa A
04 fnlEcj 2015 002@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) fnukad 21-11-2015 dks jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz ¼CLC ½ ds izLrkoksa ds ijh{k.k ds lEcU/k esa vk;ksftr cSBd dk dk;Zo`RrA
07 fnlEcj 2015 009@241@NULM@rhu@2001EST&P(SDI)AB RDAT dkuiqj }kjk vuqeksfnr 'kgjokj VsfLVax lsUVjksa dh lwph
07 fnlEcj 2015 008@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III ekuuh; mPpre U;k;ky; izdj.k A
07 fnlEcj 2015 007@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III ekuuh; mPpre U;k;ky; izdj.k A
01 fnlEcj 2015 3360@241@NULM@rhu@2001(SUSV) 'kklukns'k la[;k 834@69&1&141042013 fnuad 23 ebZ 2014 ds }kjk xfBr jkT; ifj;kstuk Lohfr lfefr dh fnukad 01&12&2015 dks lwMk lHkkxkj es vijkgu 12 cts vk;ksftr prqFkZ cSBd dk dk;Zo`k A
02 fnlEcj 2015 3368@241@rhu@2014(EST&P) NULM ds mi?kVd EST & P ds varxZr dkS'ky iznkrkvksa dks fd;s tkus okys Hkqxrku ds laca/k esaA
02 fnlEcj 2015 3364@110@rhu@97(VOL-VII) fnukad 05 o 06 uoEcj] 2015 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk] m00 dh v/;{krk es lwMk@MwMk ds ek/k;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk dk;Zo`kA
30 uoEcj 2015 3330@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) NSDC kgjokj& kgjokj ,o aNSDC ikVZuj laLFkkvksa okj lakksf/kr y{;ksa ds laca/k esaA
30 uoEcj 2015 3329@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr ok laLFkk ds ek/;e ls miyC/k djk;s x;s 'kgj fe'ku cU/kdksa ,oa lkeqnkf;d vk;kstdksa ds mi;ksxkFkZ QuhZpj ,oa dEI;wVj dh miyC/krk ds lEcU/k esaA
27 uoEcj 2015 3306@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) NULM ds varxZr fnukad 01-12-2015 ,oa 02-12-2015 dks 'kgj fe'ku izcU/kdksa dh leh{kk cSBd dk ,ts.Mk A
23 uoEcj 2015 3275@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr ok laLFkk ds ek/;e ls miyC/k djk;s tkus okys rduhdh fo'ks"kKksa ,oa lkeqnkf;d vk;kstdksa ds mi;ksxkFkZ QuhZpj ,oa dEI;wVj dh miyC/krk ds lEcU/k esA
27 uoEcj 2015 3301@241@NULM@rhu@2001/(SMID) 'kgjh vthfodk dsU dh vkxkeh fdLr voeq fd;s tkus ds lEcU/k esa /kujkf'k voeq gsrq Lrko dk k:iA
26 uoEcj 2015 3296@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr ok laLFkk ds ek/;e ls miyC/k djk;s tkus okys fo'ks"kKksa ,oa lkeqnkf;d vk;kstdksa ds 'kgj ifjorZu ds lacU/k esaA
26 uoEcj 2015 3295@241@NULM@rhu@2001/TC-3 EST&P ds vUrxZr r`rh; pj.k ds vkoafVr vfrfjDr y{;ksa ds laca/k esaA
21 uoEcj 2015 3264@241@NULM@rhu@2001/Vol-II dk;kZy; Kki
20 uoEcj 2015 3252@241@NULM@rhu@2001/EST&P dk;kZy; Kki
20 uoEcj 2015 3228@04@lkr@fj0;ks0@2014&15 ek0 eq[;ea=h dk;kZy; gsrq esxk dky lsUVj ifj;kstukUrxZr fofHkUu foHkkx dh p;fur ;kstukvks ds vUrxZr lwMk }kjk f;kfUor eksVj@cSVjh pfyr bZ&fjD'kk ;kstuk ds ykHkkfFkZ;ksa dk fooj.k miyC/k djkus ds lEcU/k esaA
20 uoEcj 2015 3222@241@NULM@rhu@2001/(EST&P)Vol-2 Urban Statistics for Human Resource Assessment (USHA) ;kstukUrxZr fd;s x;s Lye losZ vkadM+ksa ds mi;ksx ds laca/k esaA
20 uoEcj 2015 3221@241@NULM@rhu@2001/EST&P bZ0,l0Vh0,.M ih0 ;kstukUrxZr ds vUrxZr ewY;kaduksijkUr kkgtgkWiqj kgj esa bEiSuYM laLFkkvksa dh lwph
16 uoEcj 2015 3162@241@NULM@rhu@2001/EST&P(SDI)AP vlsaflax cMhtlaLFkkvksa ds lkFk cSBd ds vk;kstu ds lEcU/k esaA
18 uoEcj 2015 3171@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) ,u0;w0,y0,e0 ds varxZr 'kgjksa esa rSukr ,e0vkbZ0,l0 dks leUo; ds ek/;e ls vfrfjDr 'kgjksa dks lg;ksx nsus ds laca/k esaA
10 vxLr 2015 1973@241@NULM@rhu@2001/(Vol-II) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr jkstxkj esyk@tkx#drk dk;Ze vk;kstu ds lEcU/k esaA
06 uoEcj 2015 3160@241@NULM@rhu@2001/(CB&T) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjksa es fu;q fd;s x;s 'kgj fe'ku cU/kdksa ,oa lkeqnkf;d vk;kstdksa lh0vks0ds mkjnkf;Ro ds lEcU/k esa A
06 uoEcj 2015 3103@241@NULM@rhu@2001/EST&P(SDI)AB bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds varxZr izf'k{k.kkfFkZ;ksa vlslesUV gsrq fn'kkfunsZ'k
06 uoEcj 2015 3126@241@NULM@rhu@2001Vol-II dE;qfuVh lDlsl LVksjh miyC/k djkus ds lEcU/k esaA
06 uoEcj 2015 3124@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III gkFkjl es jktdh; Hkwfe ij jktdh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr 'ksYVj gkse ds fuekZ.k ij yxkbZ xbZ jksd dks lekIr djus ds lEcU/k esaA
06 uoEcj 2015 3123@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III fjV ;kfpdk flfoy la[;k 55@2003 ,oa 572@2003 bZ0vkj0 dqekj o vU; cuke ;wfu;u vQ bf.M;k ,oa vU; ds lEcU/k esaA
06 uoEcj 2015   Less Performing Sates and UTs
06 uoEcj 2015   Court Order 30-10-2015
06 uoEcj 2015 Annexure-IV Information on Executive Committee (EC) at City Level
06 uoEcj 2015 Annexure-III Shelter for Urban Homeless (SUH) under NULM
06 uoEcj 2015 Annexure-II Information on City-wise Physical Progress of Shelters sanctioned under SUH component of NULM
06 uoEcj 2015 Annexure-I Information on Physical Targets & Financial Progress under SUH component of NULM
04 uoEcj 2015 3072@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds fdz;kUo;u ds laca/k esaA
04 uoEcj 2015 3071@241@NULM@rhu@2001(SUH) Vol-III iwoZ ls lapkfyr 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ds mPphdj.k @ lq/kkj dk izLrko miyC/k djkus ds laca/k esaA
04 uoEcj 2015 3070@241@NULM@rhu@2014(SEP) ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd Lo jkstxkj dk;Zdze ,l0bZ0ih0 ds varxZr xfBr VkLd QkslZ ds la'kks/ku ds laca/k esaA
04 uoEcj 2015 3069@241@NULM@rhu@2001(EST&P) bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds varxZr dkS'ky izf'k{k.k dsUnz fujh{k.k gsrq xfBr lfefr esa la'kks/ku ds laca/k esaA
04 uoEcj 2015 3072@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds fdz;kUo;u ds laca/k esaA
04 uoEcj 2015 3071@241@NULM@rhu@2001(SUH) Vol-III iwoZ ls lapkfyr 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ds mPphdj.k @ lq/kkj dk izLrko miyC/k djkus ds laca/k esaA
04 uoEcj 2015 3070@241@NULM@rhu@2014(SEP) ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd Lo jkstxkj dk;Zdze ,l0bZ0ih0 ds varxZr xfBr VkLd QkslZ ds la'kks/ku ds laca/k esaA
29 vDVwcj 2015 3007@241@NULM@rhu@2014@,u0,l0Mh0lh0 izf'k{k.k ykxr Js.kh dh nj ,oa izFke fd'r 30% ds Hkqxrku gsrq izf'k{k.k dk;Z dh izxfr miyC/k djk;s tkus ds laca/k esaA
30 vDVwcj 2015 3013@110@rhu@97(VI) jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk]m00 lHkkxkj y[ku es fnud 05 ,oa 06 uoEcj 2015 dks kr% 10%30 cts ekfld leh{kk cSBd ds lEcU/k esa A
29 vDVwcj 2015 3007@241@NULM@rhu@2014@,u0,l0Mh0lh0 izf'k{k.k ykxr Js.kh dh nj ,oa izFke fd'r 30% ds Hkqxrku gsrq izf'k{k.k dk;Z dh izxfr miyC/k djk;s tkus ds laca/k esaA
29 vDVwcj 2015 3007@241@NULM@rhu@2014@,u0,l0Mh0lh0 ,u0,l0Mh0lh dks dkSky izfk{k.k dk;Z gsrq izFke 30% dh fdr Hkqxrku fd;s tkus ds laca/k esaA
26 vDVwcj 2015 2993@241@NULM@rhu@2014(EST&P)TC3 bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds varxZr foRrh; o"kZ 2015&16 gsrq vfrfjDr y{; ds vkoaVu ds laca/k esaA
28 vDVwcj 2015 3001@241@NULM@rhu@2001(CB&T) ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd lh0ch0 ,.M Vh ds varxZr vkmVlkslZ ,tsUlh ds ek/;e ls miyC/k djk;s tk jgs 'kgj fe'ku izcU/kdksa ds ,e0vkbZ0,l0 izf'k{k.k ds laca/k esaA
28 vDVwcj 2015 3000@241@NULM@rhu@2001(CB&T)TC ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd lh0ch0 ,.M Vh ds varxZr vkmVlkslZ ,tsUlh ds ek/;e ls miyC/k djk;s tk jgs 'kgj fe'ku izcU/kdksa ,oa lkeqnkf;d vk;kstdksa ds lR;kfir mifLFkfr ds laca/k esaA
23 vDVwcj 2015 2984@241@NULM@rhu@2001@rhu@2001bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds varxZr 30 izfr'kr izFke fdLr ds Hkqxrku fd;s tkus ds laca/k esaA
16 vDVwcj 2015 2923@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III fjV ;kfpdk flfoy la[;k 55@2003 ,oa 572@2003 bZ0vkj0 dqekj o vU; cuke ;wfu;u vkQ bf.M;k ,oa vU; ds lEcU/k esaA
14 vDVwcj 2015 2833@04@lkr@fj-;ks-@2014&15&AA ek0 eq[;ea=h dk;kZy; gsrq esxk dky lsaVj ifj;kstukUrxZr fofHkUu foHkkx dh p;fur ;kstukvksa ds vUrxZr lwMk }kjk f;kfUor eksVj@cSVjh pkfyr bZ&fjD'kk ;kstuk ds ykHkkfFkZ;ksa dk fooj.k miyC/k djkus ds lEcU/k esa A
12 vDVwcj 2015 2832@241@NULM@rhu@200& 1bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ,u;w,y,e ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr bEiSuYM lanHkZ laLFkkvksa ds izfrfuf/k;ksa ,oa lacaf/kr ifj;kstuk vf/kdkfj;ksa ds lkFk fnukad 22 o 23 flrEcj] 2015 dks vk;ksftr cSBd dk dk;Zo`RrA
06 vDVwcj 2015 2832@241@NULM@rhu@200& 1bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds varxZr ,l0Vh0ih0 dks dk;kZns'k tkjh dj 'kh?kz izf'k{k.k izkjEHk djus ds laca/k esaA
06 vDVwcj 2015 2767@110@NULM@rhu@97-Vi ekfld leh{kk cSBd LFkkfxr fd;s tkus ds laca/k esa lwpukA
30 flrEcj 2015 2721@241@NULM@rhu@2001(CB&T) ,u0;w0,y0,e0 ds vUrxZr 'kgj Lrjh; fo'ks"kK ,oa lh0vks0 ds izf'k{k.k ds laca/k esaA
24 flrEcj 2015 2689A@241@NULM@rhu@2014(NSDC) ,u0,l0Mh0lh0 ,oa ,l0;w0,y0,e0 ds e/; fnukad 24-09-2015 dks vk;ksftr cSBd dk dk;Zo`Rr
23 flrEcj 2015 2645@241@NULM@rhu@2014(NSDC) NSDC dh ikVZuj laLFkkvksa }kjk fd;s tk jgs izf'k{k.k dk;Z dh ekfld izxfr QkesZV
19 flrEcj 2015 2589@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) bEiSuYM lnHkZ laLFkkvksa ds izfrfuf/k;ksa ,oa ifj;kstuk vf/kdkjh MwMk ds lkFk fnukad 22 ,oa 23 flrEcj] 2015 dks vk;ksftr leh{kk cSBd dh lwpukA
18 flrEcj 2015 2588@241@NULM@rhu@2014(NSDC) ,u0,l0Mh0lh0 ikVZuj laLFkk gsrq u;s VsM tksMs+ tkus ds laca/k esaA
18 flrEcj 2015 2589@241@NULM@rhu@2014(NSDC) ,u0,l0Mh0lh0 dh ikVZuj laLFkkvksa }kjk dkS'ky izf'k{k.k 'kh?kz izkjEHk djus ds laca/k esA
18 flrEcj 2015 2581@241@NULM@rhu@2001(CBST)TC Citywise list of Candidate for development in SULM by Xeam Ventures Pvt.Ltd
16 flrEcj 2015 2554@110@rhu@97 fnukad 10 o 11 flrEcj] 2015 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.klwMk]m00 dh v/;{krk esa lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld lfe{kk cSBd d dk;Zo`k
15 flrEcj 2015 2544@16@49@nl@2015 Hkkjr ljdkj vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=ky; }jk ,D;wV bUlSykbfVl flaMkse rFkk tkikuh bUlSykbfVl ts0bZ0 dh jksdFkke ds fy, vuqcU/k djus fo"k;d
4 flrEcj 2015 2405@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) LoPN Hkkjr fe'ku ds varxZr fufeZr gksus okys 'kkSpky;ksa dh jk"Vh; vkthfodk fe'ku ds lkFk MsoVsfyax ds laca/k esaA
3 flrEcj 2015 2400@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III jk"Vh; 'kgjh vkthohdk fe'ku ds mi?kVd "'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr Lohr ifj;kstukvksa ds vkxkeh fd'rksa ds voeq gsrq i= ds lEcU/k esaA
2 flrEcj 2015 2374@241@NULM@rhu@2001(SUH)Vol-III fjV ;kfpdkflfoy la[;k 55@2003 ,oa 572@2003 bZ0vkj0 dqekj o vU; cuke ;qfu;u vkQ bf.M;k ,oa vU; ds lEcU/k esaA
2 flrEcj 2015 2360@241@NULM@rhu@2001Vol II NULM ds varxZr fu;fer izxfr leh{kk 'kgj Lrjh; dk;Zkdjh lfefr }kjk fd;s tkus ds laca/k esaA
2 flrEcj 2015 2359@241@NULM@rhu@2001Vol II QkjesV QkWj dE;wfuVh lDlsl LVksjht v.Mj ,u0;w0,y0,e0
1 flrEcj 2015 2351@04@lkr@fj-;ks-@2014-15-II eksVj@cSVjh pkfyr fjD'kk eqr nku fd;s tkus dh ;kstuk ds f;kUo;u ds lEcU/k esa fn'kk funsZ'k lEcU/kh iwoZ esa fuxZr 'kklukns'k ds vuq:i ;Fkk funsZf'kr ftykf/kdkjh@v/;{k]MwMk dh v/;{krk esa Lrkfor lfefr ds xBu fd;s tkus ds lEcU/k esaA
1 flrEcj 2015 2347@27@rhu@2001(STEP-UP)-2 SJSRY dk Lo:i ifjofrZr gks tkus ds dkj.k ;kstuk ds mi?kVd STEP-UP ds varxZr **VwyfdV** vkns'k fujLr fd;s tkus ds laca/k esa
31 vxLr 2015 2300@241@NULM @rhu@2014(EST&P)-2 'kgj cqyUn'kgj ,oe 'kgj lqYrkuiqj ds LFkku ij 'kgj QStkckn es dkS'ky f'k{k.k nkrk ds :i es LFkkukarfjr fd;s tkus ds lEcU/k esa A
31 vxLr 2015 2301@110@rhu@97(VI) jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk]m00 lHkkxkj y[ku es fnud 10 ,oa 11 flrEcj 2015 dks kr% 10%30 cts ekfld leh{kk cSBd ds lEcU/k esa A
28 vxLr 2015 2291@241@NULM@rhu@2001(SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku esa bEiSuYM laLFkkvksa ds lEcU/k esa dk;kZy; izkIr
27 vxLr 2015 2230@4@lkr@fj-;ks-@2014&15&AA ekuuh; eq[; ea=h dk;kZy; gsrq esxk dky lsUVj ifj;kstukUrxZr foHkkx dh p;fur ;kstukvksa eksVj @ cSVjh pfyr bZ fjD'kk ;kstuk ds ykHkkfFkZ;ksa dk fooj.k miyC/k djkus ds lEcU/k esa A
27 vxLr 2015 2234@16@49@nl@2015 Hkkjr ljdkj vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=ky; }kjk ,D;wV bUlSykbfVl flaMkse rFkk tkikuh bUlSykbfVlts0bZ0 dh jksdFkke ds fy;s vuqcU/k djus fo"k;dA
27 vxLr 2015 2228@241@NULM@rhu@2014 Vol-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr 'kgjh xjhc dh vk; lhek ds fu/kkZj.k ds laca/k esaA
26 vxLr 2015 ekfld leh{kk cSBd dk;Zo`k fnukad 10 o 11 vxLr 2015 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.klwMk]m00 dh v/;{krk esa lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk dk;Zo`kA
26 vxLr 2015 2205@241@NULM @rhu@2001(SUSV TRG) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ds vUrxZr 'kgjh iFk fosrkvksa dks f'k{k.k nku fd;s tkus ds lEcU/k esaA
26 vxLr 2015 2204@241@NULM @rhu@2001(SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds varxZr 'kgjh vkthfodk dsUnz lh0,y0lh0 ds lapkyu ds laca/k esaA
25 vxLr 2015 485@198@rhu@2001@2015-16 jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k] m00 y[ku esa ukfer tulwpuk vf/kdkjh ,oa Fke vihyh; vf/kdkjh ls lEcfU/kr fooj.kA
25 vxLr 2015 2186@241@NULM @rhu@2001(SUH) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr Lohr@Lohrh dh tkus okyh ifj;kstukvksa ds lEcU/k esaA
24 vxLr 2015 2253@241@,u;w,y,e@rhu@2001,l0;w0,l0oh0 'kgjh iFk fosrk lgk;rk ;kstukUrxZr r`rh; jkT; Lrjh; ifj;kstuk Lohd`fr lfefr dh cSBd fnukad 21-08-2015 dk dk;Zo`RrA
22 vxLr 2015 vko'k;d lwpuk EST&P ds ,e0vkbZ0,l0 flLVe ij dkS'ky f'k{k.k nkrkvksa dk fooj.k viyksM djus ds lEcU/k esa vko';d lwpukA
19 vxLr 2015 2084@241@,u;w,y,e@rhu@2001,l0;w0,l0oh0 'kgjh iFk fodzsrkvksa dks lgk;rk ;kstukUrxZr jkT; Lrjh; ifj;kstuk Lohd`fr lfefr dh r`rh; cSBd fnukad 21-08-2015 dk i=
16 vxLr 2015 2095@762  @nks@2014 cSVjh pfyr fjD'kk forj.k lekjksg ds lEcU/k esa dk;kZy; vkns'kA
13 vxLr 2015 2052@241@NULM @rhu@2001(SEP) NULM ds ?kVd Lojkstxkj dk;Zdze (SEP) ds varxZr xfBr VkLd QkslZ ds la'kks/ku ds laca/k esaA
12 vxLr 2015 2011@241@NULM @rhu@2001(CB&T) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd {kerk lao/kZu ,oa f'k{k.k ds vUrxZr vk;ksftr fd;s tk jgs lk{kkRdkj dks fnukad 12-08-2015 ls 19-08-2015 rd ds fy;s vifjgk;Z dkj.kksao'k LFkfxr fd;k tkrk gSA fnukad 20-08-2015 ls dk;Ze ds vuqlkj gh lk{kkRdkj fd;k tk;sxkA
11 vxLr 2015 1998@04@lkr@fj-;ks-@2014&15-kk jkT; ljdkj dh loksZPp kFkfedrk esa 'kkfey futh LokfeRo kIr fjD'kk pkydksa dks eksVj@cSVjh pkfyr fjD'kk eqr nku fd, tkus dh ;kstuk ds vUrxZr ek0 eq[;ea=h th@uxj fodkl ea=h th ds dj deyksa ls fnukad 18-8-2015 dks fjD'kk forj.k fd;s tkus lEcU/kh vk;kstu esa mifLFkfr lqfuf'pr fd, tkus ds lEcU/k esaA
11 vxLr 2015 ekfld leh{kk cSBd ekfld leh{kk cSBd fnukad 11]vxLr 2015
10 vxLr 2015 ekfld leh{kk cSBd ekfld leh{kk cSBd fnukad 10]vxLr 2015
10 vxLr 2015 1976@01@49@nl@2012 jktho vkokl ;kstukUrxZr Lye Qzh flVh Iyku ,D'ku miyC/k djkus ds laca/k esaA
07 vxLr 2015 1909@241@NULM /rhu@2001&(SM & ID) bEiSuYM lanHkZ laLFkkvksa dks vkoafVr y{; ds vfrfjDr ,l0,p0th0 xBu gsrq dk;kZns'k
04 vxLr 2015 1873@241@NULM /rhu@2001&(SMID) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku,u0;w0,y0,e0 ds vUrxZr 'kgjh vkthfodk dsUlh0,y0lh0 dh xfr gsrq fu/kkZfjr k:i ij lwpuk miyC/k djkus ds lEcU/k esaA
04 vxLr 2015 1868@241@,u;w,y,e @rhu@2001 bZ0,l0Vh0,.M0 ih0 NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST&P) ds vUrxZr 'kgj LFkkukarj.k mijkUr tkjh dkS'ky f'k{k.k nkrk ds bEiSuy dh lwphA
03 vxLr 2015
14011@7@2013-UPA/FTS&9789
28 tqykbZ 2015 1757@241@NULM /rhu@2001&SEP jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd Lo jkstxkj dk;Ze ds vUrxZr xfr ds laca/k esA
28 tqykbZ 2015 1752@241@NULM /rhu@2001&EST"P jkeiqj ds LFkku ij cjsyh esa dkS'ky f'k{k.k nkrk ds #i es LFkkukarfjr fd;s x;kA
28 tqykbZ 2015 1749@241@NULM /rhu@2014&VOL-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds varxZr flVh kstsDV vfQlj ukfer fd;s tkus ds laca/k esA
28 tqykbZ 2015 1749@241@NULM /rhu@2014&VOL-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds varxZr flVh kstsDV vfQlj ukfer fd;s tkus ds laca/k esA
27 tqykbZ 2015 1652@241@NULM /rhu@2014&(NSDC) NSDC dh ikVZuj laLFkkvksa }kjk izf'kf{kr ykHkkfFkZ;ksa ds Vsfdax ds laca/k esa
22 tqykbZ 2015 1654@241@NULM /rhu@2014&(EST & P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST & P) ds vUrxZr 'kgj LFkkukarj.k mijkUr tkjh dkS'ky izf'k{k.k iznkrk ds bEiSuy dh lwphA
22 tqykbZ 2015 1651@241@NULM /rhu@2014&(NSDC) NSDC dh ikVZuj laLFkkvksa }kjk izf'k{k.k izkjEHk fd;s tkus dh Timeline ds laca/k esaA
22 tqykbZ 2015 1651@241@NULM /rhu@2014&(NSDC) NSDC dh ikVZuj laLFkkvksa }kjk izf'k{k.k izkjEHk fd;s tkus dh Timeline ds laca/k esaA
22 tqykbZ 2015 1650@241@NULM /rhu@2014&EST & P EST & P ds vUrxZr 'kgjokj bEiSuy laLFkkvksa ,oa NSDC ikVZuj laLFkkvksa ds VsM@ikB~;dze dks MIS esa fyad@vVSp djus ds laca/k esaA
22 tqykbZ 2015 1653@241@NULM /rhu@2014&(NSDC) dUukSt] QStkckn ,oa lardchj uxj gsrq NSDC ikVZuj laLFkkvksa dks dkS'ky izf'k{k.k gsrq dk;kZns'kA
21 tqykbZ 2015 1619@241@NULM /rhu@2001&(EST&P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST&P) ds vUrxZr 'kgj LFkkukarj.k mijkUr tkjh dkS'ky f'k{k.k nkrk ds bEiSuy dh lwphA
21 tqykbZ 2015 1618@241@NULM /rhu@2001&(EST&P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST&P) ds vUrxZr 'kgj LFkkukarj.k mijkUr tkjh dkS'ky f'k{k.k nkrk ds bEiSuy dh lwphA
21 tqykbZ 2015 1617@241@NULM /rhu@2001&(EST&P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST&P) ds vUrxZr 'kgj LFkkukarj.k mijkUr tkjh dkS'ky f'k{k.k nkrk ds bEiSuy dh lwphA
16 tqykbZ 2015 1576@241@NULMrhu@2014&(EST&P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST&P) ds vUrxZr 'kgjokj iquZewY;kadu Ik'pkr dkS'ky izf'k{k.k iznkrk ds bEiSuy dh lwphA
16 tqykbZ 2015 1548@241@NULMrhu@2001&(SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr lkeqnkf;d xfr'khyrk es /kkuea=h lqj{kk chek ;kstuk(PMSBY) /kkuea=h thou T;ksfr chek ;kstuk(PMJJBY) vVy isa'ku ?kstuk(APY) dks lfEefyr djus ds laca/k esA
15 tqykbZ 2015 1539@241@NULMrhu@2014&(EST&P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST & P) ds vUrxZr 'kgjokj fu.kZ; LFkfxr ,oa iquZewY;kadu Ik'pkr dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa ds bEiSuy dh lwphA
15 tqykbZ 2015 1538@241@NULMrhu@2001&(SUH III) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr ifj;kstuk dh Loh—fr ds lEcU/k es A
14 tqykbZ 2015 1514&1520@241@NULM / rhu@2001&(SM&ID) Notices to ROs Regarding Agreement under SM&ID and NULM
10 tqykbZ 2015 1450@110@rhu@97&VI jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk lHkkxkj y[ku es fnukad 14 ,oa 15 tqykbZ 2015 kr% 10%30 cts vk;ksftr leh{kk cSBd ds lEcU/k esaA
8 tqykbZ 2015   EST&P ds MIS esa ykHkkfFkZ;ksa ds VsM@lsDVj Hkjs tkus dh lwph
1 tqykbZ 2015 555/2015/1645/69-1-2015-14(139)/12टीसी tuin& jkeiqj es j"Vh; Lrj ds f'k{k.k laLFkku dh LFkkiuk gsrq xzke Mwaxjiqj] rglhy&lnj] tuin&jkeiqj fLFkr xkVk la[;k &138@1@2] xkVk la0& 147] 148] 150]138@2@2] 641]633@1 es fLFkr Hkwfe dqy {ks=?y 6-588 gsDVs;j Hkwfe uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Ze foHkkx dks fu%'kqYd gLrkUrfjr fd;s tkus ds lEcU/k esaA
12 twu 2015 1035/241/NULM/तीन/2014(EST&P) NULMds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj(EST & P)ds varxZr 'kgjokj fu.kZ; LFkfxr dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa ds bEiSuy dh f}rh;lwph A
25 twu 2015 1238/241/NULM/तीन/2001(EST&P) NULMds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj(EST & P)ds varxZr 'kgjokj fu.kZ; LFkfxr ,oa iquZewY;kadu i'pkr dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa ds bEiSuy dh lwph A
29 twu 2015 1270@241@NULM /rhu@2014&(NSDC) NSDC }kjk fd;s tkus okys dkS'ky izf'k{k.k gsrq fnukad 17-06-2015 dks tkjh foLr`r fn'kkfunsZ'k esa la'kks/ku ds laca/k esa
29 twu 2015 1256/241/NULM/तीन/2001(EST&P) EST & P ds varxZr os tuin@'kgj tgk dksbZ Hkh izLrko@fufonk izkIr ugha gqbZ gS] ds ifj;kstuk vf/kdkjh@flVh izkstsDV vkWQhlj ds izf'k{k.k gsrq fnukad 02-07-2015 dks vk;ksftr dk;Z'kkyk esa izfrHkkx djus ds laca/k esaA
29 twu 2015 1255/241/NULM/तीन/2001(EST&P) EST & P ds varxZr os tuin@'kgj tgk dksbZ Hkh izLrko@fufonk izkIr ugha gqbZ gS] ds ifj;kstuk vf/kdkjh@flVh izkstsDV vkWQhlj ds izf'k{k.k gsrq fnukad 01-07-2015 dks vk;ksftr dk;Z'kkyk esa izfrHkkx djus ds laca/k esaA
25 twu 2015 1239/241/NULM/तीन/2014(EST&P) bEiSuy laLFkk ds uke ds la'kks/ku ds lEcU/k esa A
25 twu 2015 1233/241/NULM/तीन/2001(EST&P) EST & Pds varxZr ifj;kstuk vf/kdkjh@flVh izkstsDV vkWQhlj@p;fur laLFkk ds izf'k{k.k gsrq fnukad 02-07-215 dks vk;ksftr dk;Z'kkyk esa izfrHkkx djus ds laca/k esaA
25 twu 2015 1232/241/NULM/तीन/2001(EST&P) EST & Pds varxZr ifj;kstuk vf/kdkjh@flVh izkstsDV vkWQhlj@p;fur laLFkk ds izf'k{k.k gsrq fnukad 01-07-215 dks vk;ksftr dk;Z'kkyk esa izfrHkkx djus ds laca/k esaA
24 twu 2015 1211/241/NULM/तीन/2001(EST&P) dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/k;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0,.M ih0 ds vUrxZr ykHkkfFkZ;ksa ds dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds mijkUr Vsfdax ds lEcU/k esaA
24 twu 2015 1212/241/NULM/तीन/2001(EST&P) ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/k;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0,.M ih0 ds vUrxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky f'k{k.k nkrkvksa dks dk;kZns'k tkjh djus ds laca/k esaA
24 twu 2015 1199/241/NULM/तीन/2001(EST&P) (EST & P) ds varxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa gsrq izf'k{k.k dk;Zdze ls lacaf/kr vko';d lwpuk
23 twu 2015 1165/241/NULM/तीन/201(EST&P) (EST & P) ds varxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa gsrq 01 fnolh; izf'k{k.k dk;Zdze fnukad 02-07-2015
23 twu 2015 1165/241/NULM/तीन/201(EST&P) (EST & P) ds varxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa gsrq 01 fnolh; izf'k{k.k dk;Zdze fnukad 01-07-2015
17 twu 2015 1086/241/NULM/तीन/2014 (EST&P) bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds varxZr 'kgjh xjhcksa dks dkS'ky f'k{k.k miyC/k djk;s tkus gsrq A
04 twu 2015 861/241/NULM/तीन/2001 (SUSV) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstukUrxZr 'kgjh iFk fosrkvksa dh lwpuk miyC/k djkus ds laca/k esa A
17 twu 2015 1080/241/NULM/तीन/2001 (ईएसटी एण्ड पी) jk"Vh; dkS'ky fodkl fuxe ,u0,l0Mh0lh0 }kjk fd;s tkus okys dkS'ky f'k{k.k gsrq foLr`r fn'kkfunsZ'k ds laca/k esa A
03 twu 2015 846/04/सात/रि.यो./2014-15-II eksVj@cSVjh pkfyr fjD'kk ;kstuk ds laca/k esa ik= ykHkkfFkZ;ksa dh v/kru la[;kRed fLFkfr dh lwpuk sf"kr fd;s tkus fo"k;d A
12 twu 2015 1032/241/NULM/तीन/2001 (SM & ID) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr bEiSuYM laLFkkvksa ds frfuf/k;ksa gsrq nks fnolh; f'k{k.k dk;Ze A
10 twu 2015 975/241/NULM/तीन/2014 (EST&P) NULMds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST & P) ds varxZr 'kgjokj fu.kZ; LFkfxr dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa ds bEiSuy dh izFke lwph A
09 twu 2015 - Request for Proposal under I&S.P. of NULM.
02 twu 2015 833/76/10/छः/तक0/विविध/12-13 fofHkUu ifj;kstukvksa gsrq Lohr dh x;h Fke ,oa f}rh; fd'r dh /kujkf'k ds mi;ksx ds lEcU/k esa fu/kkZfjr k#i ij ekud xq.kokk@fof'kf"V;k@mi;ksfxrk ek.k&i= ,oa dk;Z iw.kZ fd;s tkus dk ek.k&i= miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k esa A
08 twu 2015 883/241/NULM/तीन/2001 (EST&P) NULM ds ?kVd dkS'ky izf'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj (EST & P) ds varxZr ykHkkfFkZ;ksa dks dkS'ky izf'k{k.k gsrq foLr`r fn'kkfunsZ'k] MOU ,oa cSad xkj.Vh QkesZV A
04 twu 2015 859/241/NULM/तीन/2014 (EST&P) EST & P ds varxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky f'k{k.k nkrkvksa dh r`rh;   pj.k dh lwph A
25 ebZ 2015 705/241/NULM/तीन/2014 (SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vkftfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr Lo;a lgk;rk lewg ,oa muds QsMjs'ku dk xBu ds lEcU/k esA
22 ebZ 2015 687/241/NULM/तीन/2014 (SUSV) ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstukUrxZr 'kgj iFk fosrk Iyku rS;kj fd;s tkus gsrq ekMy MkV fufonk A
28 ebZ 2015 769/241/NULM/तीन/2014 (EST & P) dk;kZy; Kki A
08 ebZ 2015 411/241/NULM/तीन/2014 (EST & P) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0,.M ih0 ds varxZr fuekZ.k@vkoklh; lsDVj es dkS'ky f'k{k.k nku fd;s tkus dh kFkfedrk ds laca/k esa A
22 ebZ 2015 682/241/NULM/तीन/2014 (EST & P) EST & P ds varxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky f'k{k.k nkrkvksa dh f}rh; pj.k dh lwph A
21 ebZ 2015 649/241/NULM/तीन/2014 (NSDC) jk"Vh; dkS'ky fodkl fuxe ,u0,l0Mh0lh0 }kjk fd;s tkus okys dkS'ky f'k{k.k ds laca/k esaA
20 ebZ 2015 654/241/NULM/तीन/2001 (EST & P) EST & P ds varxZr 'kgjokj bEiSuy dkS'ky izf'k{k.k iznkrkvksa dh izFke pj.k dh lwph
20 ebZ 2015 - 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstuk ,l0;w0,l0ch0 ds vUrxZr fnukd 21&5&2015 dks jkT; Lrjh; ifj;kstuk Lohr lfefr dh Fke cSBd dk dk;Zo`k A
20 ebZ 2015 626/241/NULM;/तीन/2001 (SM & ID) List of Alloted target to EmpanelledResource Organisation
20 ebZ 2015 618/241/एनयूएलएम/तीन/2001-Vol-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr fokh; o"kZ 2015&16 gsrq y{; fu/kkZj.k ds lEcU/k esa A
18 ebZ 2015 576/04/7/रि.यो./2014-15-II cSVjh pfyr fjD'kk ds iaftdj.k gsrq vfr vko';d lwpuk A
22 vSy 2015 181/59/पन्द्रह/आई.एच.एस.डी.पी./बी.एस.यू.पी./सरे0-IX ch0,l0;w0ih0@vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 ;kstuk dh ekfld xfr fjiksVZ Hksts tkus ds lEcU/k esa A
12 ebZ 2015 - Memorandum of Agreement-MoAeseksjs.Me vkQ ,xzhesUV A
12 ebZ 2015 478/241/NULM/तीन/2001(एस0एम0 एण्ड आई0डी0) bEiSuYM lUnHkZ laLFkkvksa gsrq vko';d lwpuk A
08 ebZ 2015 431/241/NULM/तीन/2001(SUH) Voll-III jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku (NULM) ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr Lohr ifj;kstukvks ds vuqikyu vk[;k ds lEcU/k es A
05 ebZ 2015 356/225/तीन/97-15 dk;kZy; Kki A
28 vSy 2015 275/241/NULM/तीन/2001 (SM & ID)

Request fpr proposal (RFP)

la&3849@241@,u0;w0,y0,e0@rhu@2001@,e0,l0 ,.M vkbZ0Mh0 fnukad 13@01@2015 ds ek/;e ls tkjh rduhdh fufonk ds lkis{k vgZ ik;s x;s fufonk nkrkvksa dk bEiSuyesUV
A
28 vSy 2015 274/241/NULM/तीन/2001 (SEP) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd Lo jkstxkj dk;Ze ds vUrxZr m/kferk fodkl dk;Ze bZ0Mh0ih0 ds vk;kstu ds laca/k esa A
27 vSy 2015 154/12/49/दस/2010टी0सी0 jktho vkokl ;kstukUrxZr 04 'kgjks xkft;kckn] vyhx<] lgkjuiqj ,oa 'kkgtgkaiqj dk Lye h flVh Iyku vkQ ,D'ku ,l0,Q0lh0vks0ih0 rS;kj fd;s tkus ds laca/k esa A
24 vSy 2015 240/49/दस/2010(RAY) 'kgjh cs?kjksa ds vkokl gsrq lcds fy, vkokl (Housing For All) f;k ds lEcU/k es A
21 vSy 2015 156/04/49/दस/2010(RAY) jktho vkokl ;kstuk ds vUrxZr dsUka'k dh ns;rkvksa ds vkdyu ds lEcU/k esa A
21 vSy 2015 147/241/NULM/तीन/2014(NSDC) gqik ,.M ,u,lMhlh ds e/; ,e0vks0;w0 ds vk/kkj ij ns'k es ,u,lMhlh }kjk f'k{k.k dk;kZns'kA
17 vSy 2015 User id and Password for www.surveys.cgg.gov.inslumLogin.do under USHA
13 vSy 2015 94/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOll-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr Lohr ifj;kstukvks dks vuqikyu vk[;k ds lEcU/k es A
31 ekpZ 2015 5558/76/10/छः/तक0/विविध/12-13 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; cfLr;ksa rFkk efyu cfLr;ksa esa b.Vjykfdax jksM o ukyh]ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kk ;kstuk ds vUrxZr xfr fooj.k ds lEcU/k esa A
9 vSy 2015 50/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOll-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr Lohr ifj;kstukvks dks vuqikyu vk[;k ds lEcU/k es A
8 vSy 2015 34/110/तीन/97 VOl-IV 'kgjh xjhcksa ds fy, vYila[;d ckgqY; {ks=ksa rFkk uxjh; efyu cfLr;ksa esa vkljk ;kstuk es vkoklksa dk fuekZ.k ,oa vkoVu ds laca/k esaa A
8 vSy 2015 35/241/NULM/तीन/2001(SUH) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukUrxZr ifj;kstukvksa dh Lohfr ds laca/k esa A
7 vSy 2015 28/241/NULM/तीन/2001(SMID) fokh; o"kZ 2014&15 es jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds varxZr 'kgjh vkthfodk dsU dh LFkkiuk gsrq Lohfr ds lEcU/k esaA
1 vSy 2015 03/241/NULM/तीन/2001(SUSV) 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstuk ds f;kUo;u gsrq tkjh i= 3369/241/NULM/3/2001(SUSV) fnukad 1/1/2015 esa ds lalks/ku ds lEcU/k esa A
19 ekpZ 2015 5339/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr Lohr 'kgjh vkthfodk dsU dh xfr vk[;k ds lEcU/k esa A
19 ekpZ 2015 5338/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr Lohr 'kgjh vkthfodk dsU dh xfr vk[;k ds lEcU/k esa A
19 ekpZ 2015 5337/241/एन0यू0एल0एम0/तीन/2001(ई0एस0टी0एण्ड पी) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0,aM ih0 ds vUrxZr dkS'ky f'k{k.k nkrkvksa dk fufonk ds ek/;e ls p;u gsrq kIr fufonkvks ds ewY;kadu ds laca/k esa A
18 ekpZ 2015 5314/241/एन0यू0एल0एम0/तीन/2001(एस0यू0एस0वी0टी0आर0जी0) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstuk ds vUrxZr 'kgjh iFk fosrkvksa dks f'k{k.k nku fd;s tkus gsrq dk;Z&;kstuk ,oa fn'kkfunsZ'k esa la'kks/ku ds laca/k esa A
16 ekpZ 2015 5252/12/49/दस/2010 dk;Zky; Kki A
13 ekpZ 2015 5783/241/एन.यू.एल.एम/तीन/2001/(ई.एस.टी.एंड पी.) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0,aM ih0 ds vUrxZr dkS'ky f'k{k.k nkrkvksa ds p;u gsrq tkjh fufonk ds vuqlkj laLFkkvksa ls kIr fufonk ds ewY;kadu ds laca/k esa A
12 ekpZ 2015 5174/241/NULM/3/2001/(SM&ID) dk;Zky; Kki
11 ekpZ 2015 BANK WISE INFORMATION YEAR: 2014-15.
11 ekpZ 2015 MONTHLY PROGRESS REPORT FOR SELF EMPLOYMENT PROGRAMME (SEP) - FINANCIAL.
11 ekpZ 2015 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku(NULM)ds vUrxZr p;fur 'kgjksa dh ekfld xfr fjiksVZ fu/kkZfjr k#i ij ,oa NULM lacaf/kr vU; lwpuk;sa miyC/k djk;s tkus ds laca/k esa A
09 ekpZ 2015 5095/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe"ku ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; ;kstuk ,u0;w0,y0,e0 ds laca/k esA
03 ekpZ 2015 4989/147/एक/2014-15 lqMk nokjk rSukr dk;Zjr dfeZ;ks ds osru ls Hkfo"; fuf/k va'knku dh dVkSrh fd;s tkus ds lEcU/k esa A
03 ekpZ 2015 4987/76/छः/तक0/विविध12-13 vfHkdj.k nokjk lapkfyr ;kstukUrxZr fuekZ.k@fodkl dk;ksZ ds Lrkoksa es fu;ekuqlkj okafNr ek.k&i= ds lkFk iqf"Vdkjd lk{; ;Fkk QksVkxzkQl]ohfM;ksa&lh0Mh0 bR;kfn layXu dj miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k esa A
03 ekpZ 2015 4986/76/10/छः/तक0/विविध12-13 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; rFkk efyu cfLr;ksa esa b.Vjykfdax jksM o ukyh] ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kk ;kstuk ds vUrxZr 'kklukns'kokj xfr fooj.k ds lEcU/k esa A
02 ekpZ 2015 4963/241/NULM/तीन/2001(SUH) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd "'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstukURxZrZ" Lohr ifj;kstukvks dh xfr ds lEcU/k es A
02 ekpZ 2015 4942/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr Lohr 'kgjh vkthfodk dsU dh xfr vk[;k ds lEcU/k es A
28 Qjojh 2015 4936/241/एन.यू.एल.एम./तीन/2001( ई..एस.टी.एण्ड पी) jk"Vh; kgjh vkthfodk feku ds ?kVd dkSky izfk{k.k ,oa lsok;kstuk ds ek/;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds vUrxZr dkSky izfk{k.k iznkrkvksa ds p;u ds lEcU/k esaA
26 Qjojh 2015 4917/04/सात /री.यो./2014-15-II iznsk ds ekuo pkfyr fjDkk pkydksa dks eksVj@cSVjh pkfyr fjDkk eqr iznku fd;s tkus ds ;kstuk ds lEcU/k esa kkluknsk
10 Qjojh 2015 4474/09/49/दस/2013 jktho vkokl ;kstuk ds varxZr Mh0ih0vkj0 rS;kj dj miyC/k djkus ds laca/k esaA
05 Qjojh 2015 4396/198/तीन/2014-15 dk;kZy; vkns'k A
06 Qjojh 2015 4411/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa gsrq vkJ; ;kstuk ds vUrxZr lh0 ,.M Mh0,l0]m00 ty fuxe ,oa 'kgj fe'ku cU/ku bdkbZ ds e/; ,e0vks0;w0 ds lEcU/k esa A
03 Qjojh 2015 4344/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II ek0 loksZPp U;k;ky; }kjk fjV ;kfpdkflfoy la[;k 55@2003 bZ0 vkj0 dqekj cuke ;wfu;u vQ bf.M;k o vU; esa ikfjr vkns'k ds vuqikyu ds lEcU/k esa A
30 tuojh 2015 4211/241/NULM/तीन/2001(SUSV TRG.) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstuk ds vUrxZr 'kgjh iFk fosrkvksa dks f'k{k.k nku fd;s tkus gsrq dk;Z&;kstuk ,oa fn'kkfunsZ'k A
30 tuojh 2015 4210/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SEP) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd Lo&jkstxkj dk;Ze ds vUrxZr m/kferk fodkl dk;Ze bZ0Mh0ih0 ds lEcU/k esa A
30 tuojh 2015 4209/241/NULM/तीन/2001(SEP) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd jkstxkj dk;Ze ds vUrxZr ykHkkfFkZ;ksa dks miyC/k djk;s x;s ?.k dh cSdokj lwpuk miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k es A
23 tuojh 2015 4122/04/सात/2012टीसी-III ns'k ds 'kgjh {ks=ksa esa eksVj@cSVjh pkfyr fjD'kk ;kstuk ds f;kUo;u ds lEcU/k esa ik= ykHkkfFkZ;ksa ds p;u gsrq foLrkfjr u;h dV&vkQ&MsV ds vuq#i dk;Zokgh fd;s tkus ds lEcU/k esa A
21 tuojh 2015 4114/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SUH) 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; dh ;kstuk (Scheme for Shelter for Urban Homeless) (SUH) ds lEcU/k esa A
21 tuojh 2015 4113/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II ek0 loksZPp U;k;ky; }kjk fjV ;kfpdkflfoy la[;k 55@2003 bZ0 vkj0 dqekj cuke ;wfu;u vQ bf.M;k o vU; esa ikfjr vkns'k ds vuqikyu ds lEcU/k esa A
21 tuojh 2015 4112/241/NULM/तीन/2001(SUH) VOL-II ek0 loksZPp U;k;ky; }kjk fjV ;kfpdkflfoy la[;k 55@2003 bZ0 vkj0 dqekj cuke ;wfu;u vQ bf.M;k o vU; esa ikfjr vkns'k ds vuqikyu ds lEcU/k esa A
17 tuojh 2015 4068/76/10/छः/तक0/विविध/12-13 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; rFkk efyu cfLr;ksa esa b.Vjykfdax jksM o ukyh]ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kk ;kstuk ds vUrxZr xfr fooj.k ds lEcU/k esa A
17 tuojh 2015 4086/04/सात/रि.यो./2014-15 Testing of E-Rickshaws-Central Institute of Road Transport (CIRT).
17 tuojh 2015 4085/04/सात/रि.यो./2014-15 Testing of E-Rickshaws-Indian Institute of Petroleum (IIP).
17 tuojh 2015 4084/04/सात/रि.यो./2014-15 Testing of E-Rickshaws-VRDI.
17 tuojh 2015 4083/04/सात/रि.यो./2014-15 Testing of E-Rickshaws-Central Farm Machinery Testing and Training Institute (CFMT & TI).
17 tuojh 2015 4082/04/सात/रि.यो./2014-15 Testing of E-Rickshaws-International Centre for Automotive Technology (ICAT).
17 tuojh 2015 4081/04/सात/रि.यो./2014-15 Testing of E-Rickshaws-Automotive Research Association India (ARAI).
22 vxLr 2014 1812/01/28/2012 TC List of Shortlist HR Agencies as service provider (for procurement of Experts for SLTC & CLTC) under RAY.
16 tuojh 2015 4033/64/दस/2012(सूत्र-संख्या--192) vkljk ;kstuk ls lacaf/kr ekg fnlEcj&2014 dh xfr vk[;k ds lEcU/k esa A
15 tuojh 2015 4026/241/NULM/तीन/2011(EST&P) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds ?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkj ds vUrxZr dkS'ky f'k{k.k gsrq ykHkkfFkZ;ks dh lwph ds lEcU/k esa A
15 tuojh 2015 3982/241/NULM/तीन/2014(SM&DD) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u;w,y,e ds vUrxZr ykHkkfFkZ;ks ds cSad [kkrk [kqyok;s tkus ds lEcU/k esa A
13 tuojh 2015 3883/33/76/एक/2014-15 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; cfLr;ksa esa b.Vjykfdax dk;Z]ukyh fuekZ.k ,oa vU; lkekU; lqfo/kk dh LFkkiuk ;kstukUrxZr fokh; o"kZ 2013&14@2014&15 esa vfHkdj.k }kjk voeq dh xbZ /kujkf'k;ksa esa ifj;kstuk dh 10% jksdh xbZ /kujkf'k;ksa dks voeq fd;s tkus ds lEcU/k esaA
09 tuojh 2015 3814/241/NULM/तीन/2001(SUH)VOL-|| ekuuh; mPpre U;k;ky; esa ;ksftr fjV ;kfpdk flfoy la[;k&55@2003 ,oa 572@2003 bZ0vkj0 dqekj o vU; cuke Hkkjr ljdkj o vU; esa ikfjr vkns'k fnukad 12&12&2014 ds vuqikyu ds lEcU/k esaA
14 tuojh 2015 3975/10/छः/विविध/आसरा/तकनीकी-11 vkljk ;kstukUrxZr Mh0ih0vkj0 s"k.k djus ds laca/k esaA
14 tuojh 2015 3956/241/NULM/तीन/2001(SUSV) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstuk ds laca/k esa A
13 tuojh 2015 3885/46/दस/2009 बाल्यूम-2 dsU iqjksfu/kkfur ;kstuk Hkkxhnkjh esa fdQk;rh vkokl(Affordable Houseing in Partnership);kstuk ds f;kUo;u ds laca/k esaA
13 tuojh 2015 3918/241/NULM/तीन/2001(SUH) jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; ;kstukUrxZr lh0 ,.M Mh0 ,l0 m00 ty fuxe dks dk;Znk;h laLFkk ukfer fd;k x;k gSA
14 tuojh 2015 F.No. K 14011/1/2013-UPA Memorandum of Agreement- MoAeseksjs.Me vkQ ,xzhesaV
13 tuojh 2015 3917-241-NULM-तीन-2001 (SUH) VOL-II ek0 mPpre U;k;ky; }kjk fjV ;kfpdkflfoy la[;k 55@2003 bZ0 vkj0 dqekj cuke ;wfu;u vQ bf.M;k o vU; esa ikfjr vkns'k ds vuqikyu ds lEcU/k esaA
13 tuojh 2015 3885/46/दस/2009 बाल्यूम-2 dsU iqjksfu/kkfur ;kstuk Hkkxhnkjh esa fdQk;rh vkokl (Affordable Housing in Partnership) ;kstuk ds f;kUo;u ds laca/k esaA
08 tuojh 2015 3787/38/76/एक/2014-15 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u;w,y,e ;kstukUrxZr tuin Lrj ij [kkrk [kksys tkus ds lEcU/k esa
05 tuojh 2015 3720/12/49/दस/2013 jktho vkokl ;kstukUrxZr 02 'kgjksa lgkjuiqj ,oa 'kkgtgkaiqj ds Lye h flVh Iyku vkQ ,D'ku,l0,Q0lh0vks0ih0 rS;kj fd;s tkus ds laca/k esA
01 tuojh 2015 3667/241/NULM/3/2001/(SM&ID)/23RO dk;kZns'k
01 tuojh 2015 3669/241/NULM/3/2001/(SUSV) jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds ?kVd 'kgjh iFk fosrkvksa dks lgk;rk ;kstuk (Support to urban street vendors- SUSV) ds f;kUo;u gsrq fn'kk funsZ'k A
31 fnlEcj 2014 3630/50/1/3/2014-15 vkljk ;kstukUrxZr f}rh; fdLr Dyse djus ds lEcU/k esa A
30 fnlEcj 2014 ekuuh; mPpre U;k;ky; esa ;ksftr fjV ;kfpdk flfoy la[;k&55@2003 ,oa 572@2003 bZ0vkj0 dqekj o vU; cuke Hkkjr ljdkj o vU; esa ikfjr vkns'k fnukad 12&12&2014 ds vuqikyu ds lEcU/k esaA
26 fnlEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy;s vkJ; ;kstuk ds lEcU/k esa A
26 fnlEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy;s vkJ; ;kstuk ds lEcU/k esa A
26 fnlEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy;s vkJ; ;kstuk ds lEcU/k esa A
26 fnlEcj 2014 jktho vkokl ;kstukUrxZr 2 'kgjksa xkft;kckn] ,oa vyhx? ds Lye h flVh Iyku vkQ ,Dlu ,l0,Q0lh0vks0ih0 rS;kj fd;s tkus ds lEcU/k esa A
26 fnlEcj 2014 jtho vkokl ;kstukUrxZr 3 'kgjksa fQjkstkckn] >kalh] ,oa xksj[kiqj ds Lye h flVh Iyku vkQ ,Dlu ,l0,Q0lh0vks0ih0 rS;kj fd;s tkus ds lEcU/k esa A
16 fnlEcj 2014 dsa iqjksfu/kkfur ;kstuk Hkkxhnkjh esa fdQk;rh vkokl (Affordable Housing in Partnership),0,p0ih0 ;kstuk ds f;kUo;u ds lEcU/k esa A
5 fnlEcj 2014 fnukd 15&11&2014 dks lwMk }kjk lapkfyr ekfld leh{kk cSaBd ds dk;Zo`k dh vuqikyu vk[;k ds lEcU/k esa A
5 fnlEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd lkekftd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr lanHkZ laLFkkvksa dks bEiSuYM fd;s tkus gsrq Request for Proposal (RFP)la0-&1580@241@NULM@rhu@2001@,l0,e0 ,.M vkbZ0Mh0 fnukd 02&08&2014 ds ek/;e ls tkjh rduhdh fufonk ds lkis{k kIr fufonkvksa dk ifj.kke A
5 fnlEcj 2014 fnukd 15&11&2014 dks lwMk }kjk lapkfyr ekfld leh{kk cSaBd ds dk;Zo`k dh vuqikyu vk[;k ds lEcU/k esa A
2 fnlEcj 2014 fodkl ;kstukvksa@ifj;kstukvksa dk mn~?kkVu@yksdkiZ.k dh lwpuk miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k esa A
27 uoEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkjbZ-,l-Vh-,.M ih- ds vUrxZr fokh; o"kZ 2014&15 gsrq uxjokj y{; fu/kkZj.k A
26 uoEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd vfHkuo ,oa fo'ks"k ifj;kstukvksa (I & SP) ds f;kUo;u ds laca/k esa A
25 uoEcj 2014 LoPN Hkkjr vfHk;ku ds vUrxZr jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku es Lo;a lgk;r lewgksa ,oa 'kgjh iFk fosrkvksa gsrq f'k{k.k dk;Zeksa esa LoPNrk lkQ&lQkbZ dk;Ze dks lfEefyr djus ds laca/k esa A
18 uoEcj 2014 fnukad 25 uoEcj] 2014 ls 07 fnlEcj] 2014 rd {ks=h; ikdZ] lsDVj& ,y]vkf'k;kuk] y[ku esa vk;ksftr gksus okys y[ku egksRlo& 2014 esa M~okdqvk lewg@ Lo;a lgk;rk lewg }kjk fufeZr mRiknksa ds n'kuZ ,o fch ds leca/k esa A
18 uoEcj 2014 ekuuh; mPpre U;k;ky; esa fjV ;kfpdk flfoy la[;k&55@2003 ,oa fjV ;kfpdk flfoy la[;k&572@2003 ds }kjk 'kgjh cs?kjks ds fy, vkJ; ds lEcU/k esa fnukad 13-11-2014 dks ikfjr vkns'k ds lEcU/k esa A
10 uoEcj 2014 ekfld leh{kk cSBd frfFk o le;& fnukd 15 uoEcj] 2014 kr% 11-00 cts A
5 uoEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd 'kgjh cs?kjks ds fy, vkJ; ds lEcU/k esa A
5 uoEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd "'kgjh cs?kjks ds fy, vkJ; ;kstuk",l;w;p ds vUrxZr vkJ; fuekZ.k ds Mhihvkj ds lEcU/k esa A
5 uoEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd "'kgjh cs?kjks ds fy, vkJ; ;kstuk",l;w;p ds vUrxZr vkJ; fuekZ.k ds Mhihvkj ds lEcU/k esa A
5 uoEcj 2014 dsa iqjksfu/kkfur ;kstuk Hkkxhnkjh esa fdQk;rh vkokl (Affordable Housing in Partnership) ;kstuk ds f;kUo;u ds lEcU/k esa A
3 uoEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds vUrxZr eksVj foghu okgu pkydks vkSj fjD'kk pkydks dks 'kkfey fd;s tkus ds lEcU/k es A
30 vDVwcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vi?kVd "'kgjh cs?kjksa ds fy;s vkJ; ;kstuk" ds lEcU/k es A
27 vDVwcj 2014 dsU iqjksfu/kkfur ;kstuk Hkkxhnkjh es fdQk;rh vkokl (Affordable Housing in Partnership) ;kstuk ds f;kUo;u ds lEcU/k esa A
15 vDVwcj 2014 ,u0;w0,y0,e0 ;kstuk ds ?kVd Lo&jkstxkj dk;Ze,l0bZ0ih0 dh xfr ds lEcU/k esa A
10 vDVwcj 2014 ekfld leh{kk cSBd fnukd frfFk o le;& fnukd 18 vDVwcj] 2014 kr% 10-30 cts A
10 vDVwcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd xfr'khyrk ,oa laLFkkxr fodkl ds vUrxZr Lo;a lgk;rk lewgks ds xBu esa lh0Mh0,l0 dk lg;ksx ysus ds lEcU/k esa A
07 vDVwcj 2014 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds mi?kVdksa esa fokh; o"kZ 2013&14 rd djk;s x;s dk;ksZ ds yfEcr Hkqxrku ds lEcU/k esaA
26 flrEcj 2014 fofHkUu ifj;kstukvksa gsrq Lohr dh x;h Fke fd'r dh /kujkf'k ds mi;ksx ds i'pkr nwljh fd'r dh /kujkf'k dh fokh; Lohfr gsrq fu/kkZfjr k#i ij xq.kokk@mi;ksfxrk ek.k&i= miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k esaA
24 flrEcj 2014 ns'k ds 'kgjh {ks=ksa esa le;c) rjhds ls lEiw.kZ LoPNrk ds y{; dh kfIr ds e es fnukd 25 flrEcj] 2014 ls 02 vDVwcj] 2014 ds nkSjku LoPN Hkkjr lIrkg (Clean India Week)vfHk;ku pyk;s tkus ds laca/k esa A
24 flrEcj 2014 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; cfLr;ksa rFkk efyu @ ,l0lh0,l0ih0 cfLr;ksa es b.Vjykafdx jksM o ukyh]ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kkvksa dh LFkkiuk ;kstukUrxZr Lohr fuekZ.k dk;ksZ ds lEcU/k esa A
19 flrEcj 2014 ekfld leh{kk cSBd fnukd 26 flrEcj 2014 kr% 10%30 cts ds lEcU/k esa A
18 flrEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds mi?kVd vfHkuo ,oa fo'ks"k ifj;kstukvksa (I & SP) ds f;kUo;u ds laca/k esaA
18 flrEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku,u0;w0,y0,e0 ds mi?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsok;kstu ds ek/;e ls jkstxkjbZ-,l-Vh-,.M ih- ds vUrxZr ykHkkfFkZ;ksa@f'k{kq p;u ds laca/k esaA
16 flrEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0ds mi?kVd Lo&jkstxkj dk;Ze ,lbZih ds f;kUo;u gsrq Hkkjrh; fjtoZ cSad vkQ bf.M;k }kjk tkjh funsZ'k ds lEcU/k esa A
15 flrEcj 2014 jktho vkokl ;kstukUrxZr 'kgjh LFkkuh; fudk; ,oa jkT; ljdkj ds e/; fd;s tkus okys ,e0vks0,0 ds lEcU/k esa A
15 flrEcj 2014 uxjh; jkstxkj ,oa xjhch mUewyu dk;Ze foHkkx] m00 'kklu }kjk lapkfyr vkljk&;kstuk ds varxZr bu&lhVw vkokl fuekZ.k djk;s tkus ds laca/k esa A
15 flrEcj 2014 ,u0;w0,y0,e0 ;kstukUrxZr fokh; o"kZ 2014&15 gsrq cSadks ds ek/;e ls lapkfyr dh tkuh okyh jkstxkjijd ;kstukvksa ds y{; fu/kkZj.k ds laca/k esa A
12 flrEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; ;kstuk ,l0;w0,p0 ds vUrxZr xfr vk[;k ds lEcU/k esa A
12 flrEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0ds mi?kVd 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; ;kstuk ,l0;w0,p0 ds vUrxZr xfr vk[;k ds lEcU/k esa A
1 flrEcj 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds lEcU/k es fnukad 05-09-2014 dks vk;ksftr gksus okyh dk;Z'kkyk ds lEcU/k esa A
28 vxLr 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds vUrxZr fu/kkZfjr k:i ij lwpuk miyC/k djk;s tkus ds lEcU/k esa A
22 vxLr 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds vUrxZr xfBr 'kgj fe'ku cU/k bdkbZ ds lapkyu ds lEcU/k esa A
22 vxLr 2014 'kgjh {ks=ksa esa eksVj&cSVjh pfyr fjD'kk ;kstuk ds f;kUo;u gsrq 'kklu }kjk iquZfu/kkZfjr u;h dV&vkQ&MsV ds vuqlkj iathr fjD'kk pkydksa dh sf"kr lwph ds lEcU/k esa A
20 vxLr 2014 fokh; o"kZ 2014&15 esa 'kgjh {ks=ksa dh vYila[;d ckgqY; ,oa efyu cfLr;ksa esa b.Vjykfdax jksM o ukyh]ty fudklh ,oa vU; lkekU; lqfo/kk ;kstukUrxZr ifj;kstuk s"k.k ds lEcU/k esa A
20 vxLr 2014 ekfld leh{kk cSBd fnukd 29 vxLr] 2014 kr% 10-30 cts A
14 vxLr 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ;kstukUrxZr mi?kVdokj ekfld xfr fjiksVZ miyC/k djk;s tkus ds laca/k esa A
6 vxLr 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ds mi?kVd dkS'ky f'k{k.k ,oa lsokfu;kstu ds ek/;e ls jkstxkj bZ0,l0Vh0 ,.M ih0 ds vUrxZr 'kgj Lrjh; dkS'ky&fjrk fo'ys"k.k (Skill Gap Analysis) vkdyu ds lEcU/k esa A
06 vxLr 2014 vodk'k dk vkosnu&i= A
5 vxLr 2014 vkokl ,oa 'kgjh xjhch mi'keu ea=ky; Hkkjr ljdkj ds Lrj ls lqfuf'pr Slum Poverty and Livelyhood Profile ,oa Schedules for Slum/Socio Economic Survey in Cities and Towns ls lEcfU/kr fu/kkZfjr QjesV ds vUrxZr MwMk }kjk ns'k ds leLr uxjh; fudk;ksa es Lye ksQkby losZ djkus ds mijkUr kIr MkVk dh QhfMax djk;s tkus ds fo"k;d A
05 vxLr 2014 Lo.kZ t;arh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds vUrxZr xfBr fFkzV ,.M sfMV lkslkbVh lewgksa dh v/kkof/kd fLFkfr dh lwpuk miyC/k djkus ds lEcU/k esa A
1 vxLr 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ds varxZr ,u0;w0,y0,e0 ds varxZr 'kgjh cs?kjksa ds fy, vkJ; mi?kVd ds varxZr Lrko miyC/k djkus ds laca/k esa A
28 tqykbZ 2014 ns'k ds 10 tuinksa dh E;qfufliSfyVht es efyu cLrh;ksa ds fuoklh;ksa gsrq is;ty vkiqfrZ ds lEcU/k esa A
23 tqykbZ 2014 'kgjh xjhcksa ds vYila[;d ckgqY; {ks=ksa rFkk uxjh; efyu cfLr;ksa esa vkljk ;kstuk esa vkoklksa dk fuekZ.k ,oa vkoaVu laca/kh fn'kkfunsZ'k A
18 twu 2014 Important GO and Letters about NULM
18 twu 2014 lkoZtfud 'kkSpky; cukus ,oa muds laj{k.k ds lEcU/k esa A
03 twu 2014 vkfMV iSjk ds lEcU/k esaA
22 ebZ 2014 jk"Vh; 'kgjh vthfodk fe'ku ,u0;w0,y0,e0 ds vUrxZr Lo&jkstxkj dk;Ze ,l-vkbZ-ih- es O;fxr m|e gsrq _.k kIr djus ds fy;s vkosnu i= ds lEcU/k esa A
22 ebZ 2014 ekfld leh{kk cSBd fnud 30 ebZ 2014 kr% 10%30 cts ds lEcU/k esa A
  ikf{kd xfr QkesZV
09 ebZ 2014
08 ebZ 2014 ch0,l0;w0ih0@vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 ifj;kstukvksa ds vUrxZr visf{kd ykHkkFkhZ va'knku dh lwpuk miyC/k djkus ds laca/k esaA
02 ebZ 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku,u0;w0,y0,e0 ds vUrxZr ns'k ds p;fur 82 'kgjksa dh xjhch js[kk ds uhps thou ;kiu djus okys ch0ih0,y0 dh tula[;k miyC/k djk;s tkus ds laca/k esaA
02 ebZ 2014 Lo.kZ t;arh 'kgjh jkstxkj ;kstukUrxZr VwyfdV ; djus ds laca/k esaA
29 vizSy 2014 vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr vR;kpkj mRihMu la'kksf/kr vf/kfu;e&2014
28 vizSy 2014 pkVsZM vdkmaVsUV~l dh lwphA
03 vizSy 2014 31 ekpZ 2014 dks fofHkUu cSadks esa vo'ks"k /kujkf'k ds lEcU/k esaA
02 vizSy 2014 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds vUrxZr lapkfyr b.Vj sU;ksj bu eSustesUV VsM es forfjr VwyfdV es ikbZ xbZ vfu;ferrk ds lEcU/k es A
-------------------
25 ekpZ 2014 jk"Vh; 'kgjh vkthfodk fe'ku (National Urban Livelihood Mission) ds fe'ku MkD;wesUV ,oa blds mi?kVdksa dh pykRed fn'kkfunsZ'k (Operational Guide Lines) ds laca/k esa A
21 ekpZ 2014 gkFk ls eSyk mBkus okys dfeZ;ksa ds fu;kstu dk fr"ks/k vkSj mudk iquokZl vf/kfu;e 2013 ds f;kUo;u ds lEcU/k esaA
21 ekpZ 2014 dk;kZy;&Kki%&ns'k esa b.Vjykfdax o ukfy;ksa ds fuekZ.k ds laca/k esa xEHkhj f'kdk;rsa
19 ekpZ 2014 dk;kZy;&Kki%&ns'k esa b.Vjykfdax o ukfy;ksa ds fuekZ.k ds laca/k esa xEHkhj f'kdk;rsa
4 ekpZ 2014 dkS'ky f'k{k.kLVsi&vi ;kstukUrxZr fokh; o"kZ 2013&14 esa f'k{k.k dh lwpuk miyC/k djk;s tkus ds laca/k esaA
04 ekpZ 2014 vkljk ;kstuk ds varxZr vkokl fuekZ.k ds laca/k esa A
03 ekpZ 2014 ifj;kstuk ds f'kykU;kl iRFkj dk k:i
1 ekpZ 2014 fnukd 01-03-2013 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk] m00 dh v/;{krk esa 11 tuinksa dh ;kstukvksa dh xfr leh{kk cSBd dk dk;Zo`k A
22 Qjojh 2014 fnukd 22-02-2014 dks funs'kd] jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.klwMk] m00 dh v/;{krk esa lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk dk;Zo`k A
21 Qjojh 2014 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds mi?kVd 'kgjh efgyk Lojkstxkjlewg dk;Ze_.k@vuqnku ds f;kUo;u ds laca/k esaA
21 Qjojh 2014 ch0,l0;w0ih0@vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 ;kstukvksa esa ?kfVr gksus okyh ewY;o`f/n dh ekudrk ,oa vkSfpR; ds ijh{k.k djus ds fy;s xfBr mi lfefr dh cSBdA
20 Qjojh 2014 izns'k ds futh LokfeRo fjD'kk pkydksa ls mudh ekuo pkfyr fjD'kk ysdj mUgsa eksVj@cSVjh pkfyr vR;k/kqfud flLVe ls fufeZr fjD'kk eqr nsus dh ;kstuk ds laca/k esa fuxZr 'kklukns'k la[;k 35@69&1&13&1431@2012 Vhlh fnukad 24 tuojh 2013 ds vuqlkj p;fur ik= ykHkkfFkZ;ksa dks ;kstukUrxZr ykHkkfUor fd;s tkus fo"k;dA
14 Qjojh 2014 Hkou ,oa lfUuekZ.k deZdkjfu;kstu rFkk lsok 'krZ fofu;eu vf/kfu;e]1996 ds vUrxZr lsok;kstdksa@Bsdsnkjksa rFkk Jfedksa ds iath;u ds laca/k esaA
14 Qjojh 2014 eq[; lfpo] m0 0 'kklu dh v/;{krk esa fnukad 12-02-2014 dh lka; 5-30 cts ts0,u0,u0;w0vkj0,e0 ds mi?kVd ch0,l0;w0ih0 ,oa vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 ;kstukvksa esa jkT; }kjk ns; ewY;o`f) ij uhfrxr fu.kZ; ds lEcU/k esa vk;ksftr cSBd dk dk;Zo`k A
14 Qjojh 2014 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds vUrxZr vYila[;dksa dks fu/kkZfjr y{; ds lkis{k ykHkkfUor fd;s tkus ds lEcU/k esaA
13 Qjojh 2014 ekfld leh{kk cSBd fnukad 22 Qjojh 2014 kr% 11 cts ds lEcU/k esA
13 Qjojh 2014 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds vUrxZr 'kgjh xjhcksa dks dkS'ky LVsi&vi ds lEcU/k esaA
31 tuojh 2014 ts-,u-,u-;w-vkj-,e- ds vUrxZr lapkfyr ch-,l-;w-ih-@vkbZ-,p-,l-Mh-ih- ;kstukvksa dh v|kof/kd xfr vk[;k gkMZ ,oa lkV fr esa miyC/k djkus ds lEca/k esaA
31 tuojh 2014 eq[; lfpo]m00 'kklu ds i= fnukad 12 fnlEcj]2012 ds vuqikyu esa vLoPN 'kkSpky;ksa ds losZ{k.k ds lEca/k esaA
31 tuojh 2014 'kgjh cs?kjksa ds fy;s vkJ; dh ;kstuk (Scheme for Shelter for Urban Homeless)(SUH) ds lEca/k esaA
31 tuojh 2014 Lo.kZ t;arh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds vUrxZr 'kgjh xjhcksa dks dkS'ky f'k{k.kLVsi&vi ds f;kUo;u gsrq fn'kk&funsZ'kA
30 tuojh 2014 dkuiqj esa efyu cfLr;ksa esa ch0,l0;w0ih0 ;kstuk ds vUrxZr cjrh tk jgh vfu;ferrkvksa dh tkp djk;s tkus ds lEca/k esaA
30 tuojh 2014 U;w vkbZ-,y-lh-,l- ;kstuk ds vUrxZr tkp ds lEca/k esaA
30 tuojh 2014 vkbZ0,p0,l0Mh0ih0 ;kstukUrxZr uxj iapk;r lgtuoka&72 dks rRdky iw.kZ djkdj] ykHkkfFkZ;ksa dks dCtk fnykus ,oa ifj;kstuk ds iw.kZ gksus@LFkkuh; fudk; dks gLrkUrj.k djs ek.k i= miyC/k djk;s tkus ds lEca/k esaA
27 tuojh 2014 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk ds vi?kVd Lo;a lgk;rk lewg o 'kgjh efgyk Lojkstxkjlewg dk;Ze ds f;kUo;u ds lEca/k esaA
27 tuojh 2014 b.Vjyfdax ,oa ukyh fuekZ.k xfr dk k:i A
11 tuojh 2014 fnukad 11 tuojh]2014 dks funs'kd]jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k]m-- dh v/;{krk esa 11 tuinksa dh xfr leh{kk gsrq vk;ksftr cSBd dk dk;Zo`kA
18 tuojh 2014 vkljk ;kstukUrxZr fr vkokl ykxr fu/kkZj.k ds lEcU/k esaA
17 tuojh 2014 ns'k ds futh LokfeRo fjD'kk pkyda ls mudh ekuo pfyr fjD'kk ysdj mUgs eVj@cSVjh pkfyr vR;k/kqfud flLVe ls fufeZr fjD'kk eqr nsus dh ;tuk ds lEcU es iwoZ fuxZr 'kkluns'k ds vuqlkj ik= ykHkkfFkZ;a ds p;u es vYila[;da gsrq ek=kdj.k fd;s tkus ds lEcU/k esa A
17 tuojh 2014 vk,ylh,l 2008 ds vUrZxr foxr o"kaZ es sf"kr mi;fxrk ek.k i= dk vkfMV djkus ds lEcU/k esa A
13 tuojh 2014 jktho vkokl ;kstuk ds f;kUo;u ds laca/k esaA
10 tuojh 2014 us'kuy vjcu fyoyh gqM fe'ku ds lEcU/k esaA
10 tuojh 2014 fnukad 26&12&2013 dks funs'kd]jkT; uxjh; fodkl vfHkdj.k lwMk@MwMk ds ek/;e ls lapkfyr ;kstukvksa dh ekfld leh{kk cSBd dk;Zo`kA
01 vDVwcj 2013
30 flrEcj 2013
20 flrEcj 2013
19 flrEcj 2013
13 flrEcj 2013
13 flrEcj 2013
11 flrEcj 2013
10 flrEcj 2013